Visietekst

Onze school streeft ernaar de kinderen op te voeden in een christelijke sfeer, om zo de christelijke boodschap in haar rijkdom te beleven.

Christelijke waarden bijbrengen loopt als een rode draad doorheen de dag, doorheen het jaar. Het leren kennen van God en de Christusfiguur, de Bijbel en het Evangelie staan centraal.

Dagopening, gebeds- en stiltemomenten, afsluiten van de dag op een gepaste wijze, leren de kinderen een serene, religieuze sfeer ervaren en creëren.

Religieuze vieringen aansluitend bij een project of als beleving van een belangrijk kerkelijk gebeuren, geven de kinderen de kans te groeien in hun christelijk geloof. Inzet voor minderbedeelden kan hier meer concrete vorm krijgen. De vieringen kunnen voor een klasgroep of voor de ganse schoolgroep georganiseerd worden. De kinderen brengen regelmatig een bezoek aan de kerk.

Binnen de klas- en schoolgroep trachten leerkrachten en kinderen openheid, wederzijds respect, naastenliefde werkelijk te maken.

Aan ouders wordt gevraagd mee te werken aan de christelijke opvoeding van hun kinderen, zich betrokken te voelen bij dit belangrijke deel van ons opvoedingsproject.

Onze school staat open voor kinderen uit niet-christelijke gezinnen, als deze kinderen samen met hun ouders het christelijk karakter van onze school eerbiedigen.

Op welke manier trachten we dit waar te maken?
Godsdienstlessen, bidden in de klas, misvieringen lagere school, kerstspel, projecten advent en vasten, Mariahulde, eerst communie, bijwonen chrismaviering in de kathedraal, bezinning tijdens PV, advent, vasten, bezinning op de wekelijkse mededelingen aan het personeel, werken met een jaarthema, maandelijks verzamelmoment met alle kinderen en leerkrachten, …

Image

Op welke manier trachten we dit waar te maken?

Godsdienstlessen, bidden in de klas, misvieringen lagere school, kerstspel, projecten advent en vasten, Mariahulde, eerst communie, bijwonen chrismaviering in de kathedraal, bezinning tijdens PV, advent, vasten, bezinning op de wekelijkse mededelingen aan het personeel, werken met een jaarthema, maandelijks verzamelmoment met alle kinderen en leerkrachten, …

Onze school, een Vlaamse school

Wetende dat het gebruik van onze taal talloze malen te maken had met een sociale strijd, willen wij onze leerlingen fierheid bijbrengen voor een Nederlandse taalvaardigheid die deel uitmaakt van een goede opvoeding.

Door een verzorgde uitspraak, correcte woordkeuze, duidelijke zinsconstructie en juiste schrijfwijze van het Nederlands te stimuleren, willen wij uiten dat we trots zijn op onze taal en er respect voor eisen.

Zeer nadrukkelijk stellen wij dat in onze school het Nederlands de voertaal is waarin logischerwijze alle communicatie gebeurt.

Anderstaligen die onze taal waarderen en ze zich eigen willen maken, kunnen rekenen op ons begrip en onze inspanningen om tot een dialoog te komen.

Wij benutten de historisch gegroeide Vlaamse talenknobbel. Door onze leerlingen een ruim studieaanbod aan andere talen te bieden, een meerwaarde in een open wereld, kringen zij een extra kans om zich te profileren.

Op welke manier trachten we dit waar te maken?
Lessen Nederlands, bib – bezoek, boekenbeurs, jeugdboekenweek, leesdag, tandemlezen, voorleesweek, feest Sint – Ludgardis (kipa – dag), leerlingvolgsysteem lezen en spelling, bosklassen, zeeklassen, culturele uitstappen, …

Image

De O van KVO staat zowel voor onderwijs als voor opvoeding.

Degelijk onderwijs veronderstelt het creëren van een krachtige leeromgeving. Het is onze betrachting elk kind de aandacht te geven die het nodig heeft en het te laten evolueren op zijn /haar niveau. We beogen een positieve evolutie van intellectuele, sociale, emotionele en motorische vaardigheden. Stapsgewijs leren leren, hanteren we hier als hulpmiddel.

Opvoeden veronderstelt jongeren helpen opgroeien tot gelukkige mensen. De opvoedingsstijl van ieder gezin wordt gerespecteerd maar onze school hanteert hierbij duidelijke waarden en normen. Leerkrachten en directie, gesteund door CLB, durven hierbij verantwoordelijkheid nemen. Ze tonen een voorbeeldfunctie rekening houdende met de hen toevertrouwde kinderen en de maatsschappelijke ontwikkelingen.

Op welke manier trachten we dit waar te maken?
Zorgbeleid, gezondheidsbeleid, leeruitstappen, informatieavonden, leerling-dossier, overlegmomenten met de parallelleerkrachten en klasoverschrijdend (3kl – 1e lj) / 6e lj – ASO), onthaalmoment kleuterschool – 1e lj – nieuwe lln., oudercontacten, schoolproject, openschooldag, sportactiviteiten tijdens en buiten de lestijden, verkeersopvoeding, kinderparlement, …

Andere typische activiteiten van onze basisschool: jaarlijkse carnavalstoet en – feest, familiedag, fietstochten, grootouderfeest, feestcomité, overnachten kinderen 3e kleuterklas, kinderfuif 3e graad, sinterklaasfeest, zelfgemaakte themaliederen, …

We stelden ook de vraag aan de oudervereniging wat zij specifiek vinden aan onze basisschool. Volgende zaken werden naar voor gebracht:

  • De samenhang tussen leerlingen en leerkrachten is groot.
  • De kinderen kennen elkaar, klein en groot.
  • Er is nog discipline.
  • Het uniform.
  • De betrokkenheid van de leerkrachten.
  • Er is geen drempelvrees, de ouders voelen zich betrokken.
  • De kleuters mogen aan de klas worden afgehaald: op deze manier is er veel contact tussen ouders en leerkrachten.